Implied / black on white

Implied / black on white by Save Deth.