Implied / black on black

Implied / black on black by Save Deth.