No more toys T-shirt

No more toys T-shirt by Defynit / yoyoing.ru.